Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

1. NOWAKOV Mateusz Nowakowski, z siedzibą w Warszawie (01-134) przy ul. Wolskiej 54/92, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem REGON 366155615, NIP 5272611482 (dalej: „NOWAKOV”) jest administratorem serwisu znajdującego się pod adresem www.ultratyper.com (dalej: „Serwis”).

2. Administratorem danych osobowych i eksploatacyjnych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest NOWAKOV.

3. Dane osobowe oraz eksploatacyjne użytkowników Serwisu są chronione i przetwarzane na zasadach określonych m.in. w:

a. rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”);

b. ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 1219 ze zm., dalej: „UŚUDE”);

4. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności. Dalsze użytkowanie Serwisu oznacza, że użytkownik zna i akceptuje Politykę prywatności i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

5. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

6. Użytkownik jest uprawniony do przeglądania Serwisu również bez udostępniania danych osobowych. Przeglądane zasoby Serwisu identyfikowane są poprzez adresy URL.

II. Zakres gromadzonych danych osobowych

1. NOWAKOV może gromadzić następujące dane osobowe podane przez użytkownika Serwisu:

a. imię (imiona) i nazwisko,

b. adres poczty elektronicznej,

c. identyfikator pozwalający na dostęp do konta (login),

d. Informujemy, że podanie powyższych danych jest niezbędne dla założenia konta w Serwisie oraz świadczenia usług przez NOWAKOV.

2. Ponadto NOWAKOV przetwarza następujące kategorie danych pozyskiwanych w trakcie korzystania przez użytkownika z usług Serwisu:

a. dane teleinformatyczne o połączeniu użytkownika,

b. profil użytkownika aktywowany w chwili założenia konta i zawierające historię zakładów fikcyjnych zawieranych przez danego uczestnika i ich przebieg,

c. typowania przez użytkownika zaistnienia zdarzeń będących przedmiotem zakładów fikcyjnych,

d. operacje dotyczące zakładów fikcyjnych zrealizowane przez uczestników zakładów fikcyjnych,

e. wszelkie dane związane z ilością zdobytych punktów na koncie,

f. dane teleinformatyczne o połączeniu użytkownika ze stroną NOWAKOV.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

NOWAKOV przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

1. Przetwarzanie w celu świadczenia usługi zarejestrowanym graczom.

Świadczenie usługi przez NOWAKOV łączy się z koniecznością pozyskiwania danych osobowych na temat zarejestrowanych w systemie graczy. W tym celu gromadzone są wszystkie dane podawane w procesie rejestracji w Serwisie. Podstawą prawną przetwarzania danych przez NOWAKOV jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – konieczność przetwarzania danych w celu realizacji umowy, którą stanowi zaakceptowany przez użytkownika Regulamin. Dane osobowe są przetwarzane przez okres trwania umowy, chyba że w konkretnym wypadku przepis prawa wymaga przetwarzania przez okres dłuższy.

2. Przetwarzanie w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. NOWAKOV może przetwarzać dane osobowe w celu kierowania ofert handlowych oraz przesyłania materiałów reklamowo promocyjnych. W celu dostosowania tych ofert i materiałów do zainteresowań i potrzeb użytkowników, NOWAKOV może dodatkowo przeprowadzać analizę zachowań i preferencji (np. segmentowanie). W przypadku zarejestrowanych użytkowników Systemu przetwarzane są wszystkie dane, na których wykorzystanie zgoda została udzielona. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane są przetwarzane w okresie do odwołania takiej zgody.

3. Przetwarzanie w celu wsparcia świadczenia usługi. NOWAKOV może przetwarzać Państwa dane osobowe przekazane w trakcie rejestracji oraz dane wygenerowane w trakcie korzystania z usługi w celu dostosowania konta użytkownika oraz zachowania Serwisu do sposobu gry danego użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f – uzasadniony interes NOWAKOV. Dane osobowe są przetwarzane przez okres trwania umowy, chyba że w konkretnym wypadku przepis prawa wymaga przetwarzania przez okres dłuższy.

4. Przetwarzanie w celu zabezpieczenia świadczenia usługi. NOWAKOV może również analizować dane przetwarzane w Serwisie w celach związanych z testowaniem i konserwacją systemów informatycznych oraz monitorowaniem bezpiecznego funkcjonowania Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f – uzasadniony interes NOWAKOV. Dane osobowe są przetwarzane przez okres dopuszczalności przetwarzania właściwy dla danej kategorii danych, o którym mowa powyżej.

5. Przetwarzanie w celu komunikacji z użytkownikiem. NOWAKOV może przetwarzać dane osobowe użytkowników oraz osób nieposiadających konta w Serwisie w celach komunikacji, w tym odpowiedzi na kierowane do nas zapytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f – uzasadniony interes NOWAKOV. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, chyba że w konkretnym wypadku przepis prawa wymaga przetwarzania przez okres dłuższy.

6. Przetwarzanie w celu ochrony słusznych praw NOWAKOV. NOWAKOV może również przetwarzać dane osobowe w celu dochodzenia oraz ochrony przed roszczeniami wynikającymi z prowadzonej działalności, w tym ze świadczenia usług użytkownikom przez okres trwający do upływu okresu przedawnienia tychże roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f – uzasadniony interes NOWAKOV.

IV. Ujawnianie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być ujawniane podmiotom:

1. podwykonawcom NOWAKOV, działającym w imieniu i na zlecenie NOWAKOV, np. dostarczającym rozwiązań informatycznych i organizacyjnych;

2. kancelariom prawnym i sądom w celu wyegzekwowania lub realizacji umowy z użytkownikiem;

3. organom państwowym i organom wymiaru sprawiedliwości, takie jak policja, prokuratura, sądy czy organy regulacyjne – na ich żądanie i tylko w zakresie wymaganym przez prawo;

4. innym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, np.: jeżeli udostępnienie tych danych jest uzasadnione z uwagi na:

a. konieczność wywiązania się z wymogów obowiązującego prawa, w tym żądań instytucji państwowych;

b. wykrywanie oszustw i zapobieganie im;

c. ochroną bezpieczeństwa oraz praw i własności NOWAKOV;

V. Prawa osób których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikom przysługują następujące prawa:

1. Prawo dostępu do danych osobowych – Każdy użytkownik może domagać się uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarza NOWAKOV, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych.

2. Prawo sprostowania danych osobowych – Użytkownik może domagać się poprawienia danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.

3. Prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – Użytkownik może domagać się od NOWAKOV usunięcia wszystkich swoich danych w niektórych przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (o ile stanowiła jedyną podstawę przetwarzania) lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. Ważne! Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych przez NOWAKOV wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w przypadku jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

5. Prawo sprzeciwu – Użytkownik może w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania danych przez NOWAKOV z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w wypadku, w którym dane użytkownika są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (np. w celu prowadzenia statystyk i analiz). W takim wypadku NOWAKOV przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione: (1) podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub (2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Użytkownik może domagać się „zablokowania” danych (tj. zatrzymania wszelkiego przetwarzania danych poza ich przechowywaniem) w określonych sytuacjach, m.in. w czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne NOWAKOV, lecz ich przechowywanie jest potrzebne Użytkownikowi np. do ochrony jego praw.

7. Prawo do przenoszenia danych osobowych – Użytkownik może domagać się otrzymania danych, które dostarczył, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może żądać uzyskania tych danych lub przesłania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - W razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub próśb związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub w przypadku chęci skorzystania z opisanych praw, należy skontaktować się z NOWAKOV za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: [email protected].

VI. Automatyczne podejmowanie decyzji

NOWAKOV przetwarza dane użytkowników, w tym historię zakładów fikcyjnych i sposób gry, w sposób zautomatyzowany, w celu analizy ryzyka związanego z grą użytkowników i przygotowania spersonalizowanej oferty. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f – uzasadniony interes NOWAKOV. Dane osobowe są przetwarzane przez okres trwania umowy, chyba że w konkretnym wypadku przepis prawa wymaga przetwarzania przez okres dłuższy. Użytkownik ma prawo wnieść o wstrzymanie przetwarzania jego danych we wskazanym celu, jednak sprzeciw uniemożliwi dalsze świadczenie usług przez NOWAKOV na rzecz takiego użytkownika.

VII. Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów RODO oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Każdy użytkownik powinien regularnie badać, czy komputer, z którego korzysta nie jest zainfekowany złośliwym oprogramowaniem oraz dbać o aktualizuję stosowanych programów antywirusowych i oprogramowania typu firewall. Jeśli oprogramowanie stwierdzi obecność w systemie jakichkolwiek niebezpiecznych aplikacji, należy je usunąć przed jakąkolwiek próbą logowania do serwisu.

3. Użytkownik zobowiązany jest do wylogowania się po zakończeniu korzystania z Serwisu. Jest to szczególnie ważne, jeżeli użytkownik korzysta z komputerów dostępnych publicznie np. w kafejkach internetowych. Użytkownik zostaje automatycznie wylogowany przez Serwis po braku aktywności przez dłuższy czas, zanim to jednak nastąpi istnieje zagrożenie, że dostęp do danych osobowych użytkownika uzyska osoba nieuprawniona.

4. Użytkownik nie może podawać osobom trzecim swoich danych logowania. W przypadku niezastosowania się do tego wymogu użytkownik dokonuje udostępnienia danych na własną odpowiedzialność. Serwis poza główną stroną logowania, nie prosi o podania hasła, w tym w szczególności za pośrednictwem wiadomości e-mail. Wszelkie tego typu działania mogą oznaczać usiłowanie przejęcia konta użytkownika w Serwisie.

5. W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające użytkownikom bezpośredni dostęp do innych stron internetowych. Administrator nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Po przejściu na inne strony, należy zapoznać się z ustalonymi tam zasadami. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu www.ultratyper.com.

VIII. Pliki Cookies (ciasteczka)

1. Pliki cookies (ciasteczka) są to informacje tekstowe, wysyłane przez stronę www i zapisywane przez przeglądarkę internetową po stronie użytkownika. Informacje te mogą być odczytywane i zmieniane przez podmiot, który je utworzył. Cookies umożliwiają dostosowanie zawartości strony do preferencji użytkownika oraz zoptymalizowanie sposobu korzystania przez danego użytkownika ze strony. Mechanizm cookies umożliwia także utrzymanie sesji użytkownika, dzięki czemu nie ma potrzeby logowania się na każdej podstronie Serwisu.

2. Pliki cookies, w zależności od przeznaczenia mogą być przechowywane przez określony czas, do zamknięcia przeglądarki lub na stałe (do czasu usunięcia ich przez użytkownika). Cookies przechowywane na stałe wykorzystywane są w przypadku, kiedy informacje w nich zapisywane chcemy zachować nawet po zamknięciu przeglądarki. Użytkownicy większości przeglądarek mają możliwość ograniczenie maksymalnego czasu przechowywania takiego pliku na komputerze. Lista strona opisujących ustawienia cookies w popularnych przeglądarkach znajduje się w dalszej części dokumentu.

3. Dane przechowywane w cookies nie mają żadnego wpływu na ustawienia i funkcjonowanie zainstalowanego w komputerze użytkownika oprogramowania. Zasięg ich działania ogranicza się wyłącznie do przeglądarki internetowej i strony, która je zainstalowała.

4. Strona www.ultratyper.com wykorzystuje cookies do przechowywania informacji o użytkowniku korzystającym w danym momencie z Serwisu. Witryna ta wykorzystuje również narzędzia podmiotów trzecich, które także korzystają z mechanizmu cookies.

5. W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na komputerze użytkownika. Użytkownicy strony www.ultratyper.com mogą w każdej chwili dokonać zmiany tych ustawień. Popularne przeglądarki internetowe umożliwiają automatyczne dopuszczenie zapisu plików cookies, blokowanie ich automatycznej obsługi lub każdorazowe potwierdzanie możliwości ich zapisania na komputerze użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Na wymienionych poniżej stronach internetowych zawarte są szczegółowe informacje dotyczących ustawień obsługi plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/
Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

7. Wyłączenie cookies znacznie ogranicza funkcjonalność większości stron, w skrajnym wypadku może także całkowicie uniemożliwić korzystanie z danej witryny.

8. Informacje zapisywane w plikach cookies wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby Serwisu

IX. Postanowienia końcowe

1. NOWAKOV zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych zasad polityki prywatności z ważnych powodów.