Regulamin ULTRATYPER

1 WARUNKI UŻYTKOWANIA WITRYNY

Następujące warunki użytkowania (zwane dalej ‘Warunkami’) stanowią i regulują umowę pomiędzy NOWAKOV Mateusz Nowakowski, z siedzibą w Warszawie (01-134) przy ul. Wolskiej 54/92, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem REGON 366155615, NIP 5272611482 (zwanym dalej: ‘Ultratyper’) a wszystkimi stronami, które uzyskują dostęp do strony internetowej i / lub Witryny (zdefiniowanej poniżej) oraz korzystają z jej funkcji, zawartości strony w jakikolwiek sposób (zwanymi dalej ‘Użytkownikami’).

Ultratyper i Użytkownicy będą określani dalej ‘Stronami’.

Ultratyper oferuje Witrynę o tematyce zakładów bukmacherskich dla użytkowników poszukujących wskazówek (typów) sportowych oraz chcących publikować własne wskazówki (typy). Ultratyper nie jest witryną hazardową i nie oferuje użytkownikom żadnych form hazardu.

Niniejsze warunki regulują korzystanie z Witryny i mają zastosowanie do wszystkich użytkowników, którzy z niej korzystają.

Definicje

Ultratyper oznacza NOWAKOV Mateusz Nowakowski.

Użytkownik oznacza osobę, korzystającą z platformy do wyszukiwania wskazówek (typów) sportowych lub do publikowania własnych wskazówek (typów).

Firma oznacza firmę lub inny podmiot prawny, współpracujący z NOWAKOV w celach reklamowych.

Witryna oznacza stronę internetową ultratyper.com oraz jej lokalne domeny, prowadzoną zgodnie z warunkami aktualnie dostępnymi na stronie.

Warunki oznaczają niniejsze Ogólne Warunki.

My , Nas , Nam i Nasz oznacza Ultratyper.

2 ZASADY OGÓLNE

Użytkowanie jakiejkolwiek części lub wszystkich funkcji i usług oferowanych przez Ultratyper na stronie www.ultratyper.com (zwaną dalej ‘Witryną’), informacji, materiałów, a także linków w niej zawartych jest przedmiotem warunków wymienionych poniżej. Warunki ustalają całkowite relacje pomiędzy Ultratyperem a Użytkownikiem w jego użytkowaniu Witryny z wszystkimi funkcjami, które oferuje Witryna. Chyba, że Ultratyper określił inaczej na piśmie.

Użytkownik ma obowiązek zapoznania się i przeczytania starannie, ze zrozumieniem warunków użytkowania przed rozpoczęciem użytkowania Witryny. Użytkownik, który otworzył Witrynę zakłada, że przeczytał, zrozumiał i zgodził się na zobowiązania wynikające z warunków użytkowania niezbędne do dalszych działań.

Ultratyper zastrzega sobie prawo do zawieszenia, dodawania, zakończenia, poprawiania i/lub uzupełniania regulaminu od czasu do czasu, jeśli uzna to za stosowne.

Ultratyper zaleca Użytkownikowi staranne i regularne zapoznawanie się z treścią tej strony. Poprzez użytkowanie Witryny Użytkownik zgadza się z warunkami użytkowania, jak również z jego ostatnią modyfikacją, bez względu na to czy Użytkownik został poinformowany o takich zmianach.

Ultratyper nie jest zobowiązany do sprawdzenia czy wszyscy Użytkownicy korzystają z Witryny zgodnie z ostatnią wersją warunków użytkowania. Obowiązującą wersją warunków jest ta, która jest zamieszczona w Witrynie.

Witryna może być wykorzystywana tylko zgodnie z prawem. Wykorzystanie Witryny dla przesyłania, rozpowszechniania, publikacji lub przechowywania jakichkolwiek materiałów na lub za pośrednictwem Witryny, które są naruszeniem obowiązujących przepisów, regulacji lub prawa osób trzecich do nich jest surowo zabronione. Obejmuje to (bez ograniczeń) wykorzystanie serwisu dla transmisji, dystrybucji, publikacji lub przechowywania: jakichkolwiek materiałów na lub za pośrednictwem Witryny, z zamiarem naruszenia praw autorskich, znaków handlowych, tajemnicy handlowej lub innych praw własności intelektualnej, gdy treści są nieprzyzwoite, szkodliwe dla nieletnich, stanowią czyn nielegalny czy molestowanie, czyn oszczerczy, zniesławiający, naruszający prywatność lub chronione dane osobowe, oszustw, naruszenia przepisów dewizowych czy prawa hazardowego.

W przypadku niewłaściwego wykorzystania z Witryny lub wystąpienia nadużycia Ultratyper zastrzega sobie prawo do zamknięcia dostępu lub zablokowania możliwości korzystania z Witryny przez Użytkownika oraz zamknięcia zarejestrowanego konta pod nazwą Użytkownika. Ultratyper w takim przypadku zachowuje prawo wystąpienia według własnego uznania na drodze sądowej przeciwko Użytkownikowi.

3 USŁUGI SERWISU

Witryna dostarcza interaktywną aplikację internetową i mobilną aplikację, które zawierają informacje, wyniki sportowe i typy użytkowników. Pozwala na typowanie przez Użytkownika wyników sportowych w formie zakładów fikcyjnych, z których Użytkownik nie czerpie żadnych korzyści finansowych i nie ma to znamion gry hazardowej. Użytkownicy rywalizują między sobą poprzez zdobywanie różnej ilości punktów za dokonanie prawidłowych typów w formie zakładów fikcyjnych. Punkty nie są walutą, ani nie można ich wymienić na pieniądze. Informacje w Witrynie dostarczone są przez inne niezależne źródła (pochodzące od stron trzecich) lub zebrane w wyniku wewnętrznych starań lub z różnych innych oficjalnych źródeł.

4 UDZIAŁ W ZAKŁADACH FIKCYJNYCH

4.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE UDZIAŁU W ZAKŁADACH FIKCYJNYCH

Udział w zakładach fikcyjnych jest dozwolony dla każdej osoby niezależnie od wieku i odbywa się za pośrednictwem prawidłowo zarejestrowanego konta w Witrynie. Wszelkie zakłady fikcyjne przyjęte przez Ultratyper będą uznane za ważne tylko wtedy, jeśli podczas ich zawierania był przestrzegany Regulamin.

Warunkiem zawarcia zakładu fikcyjnego w Witrynie jest posiadanie dostępu do sieci Internet, który to dostęp powinien zapewnić sobie każdy Użytkownik. Ultratyper nie odpowiada za jakość i działanie sieci Internet.

W przypadku, gdy możliwość przyjmowania zakładów fikcyjnych zostanie wstrzymana, co spowodowane będzie siłą wyższą (klęski żywiołowej, awarii łącz telekomunikacyjnych, awarii serwerów, awarii sieci energetycznej czy też innego zdarzenia niezależnego od Ultratyper), Użytkownik nie ma prawa do odszkodowania oraz innych roszczeń, o ile niniejszy Regulamin stanowi inaczej.

W przypadku naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, Ultratyper będzie miał prawo zamknąć konto Użytkownika.

4.2 PROCEDURA REJESTRACJI W WITRYNIE

Rozpoczęcie korzystania z usług Ultratyper wymaga rejestracji Użytkownika w Witrynie. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Witrynie. Ultratyper zastrzega sobie prawo do odmowy otwarcia konta Użytkownika bez podania przyczyny. Ultratyper umożliwia Użytkownikowi założenie konta, które umożliwia Użytkownikowi m.in. zawieranie zakładów fikcyjnych poprzez typowanie konkretnych wyników meczów, wygrywanie określonej ilości punktów oraz zakładanie grup użytkowników, w których będą mogli porównywać swoje wyniki. Konto zakładane jest po przejściu prawidłowej rejestracji, w której podawane są przez Użytkownika i weryfikowane przez Ultratyper dane osobowe Użytkownika.

Użytkownik może założyć konto za pośrednictwem naszej Witryny. Użytkownik może również do procesu rejestracji wykorzystać swoje już istniejące konta na stronach trzecich takich jak Google oraz Facebook.

Podczas procesu rejestracji konta Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do podania:

a. imię (imiona) i nazwisko,

b. adres poczty elektronicznej,

c. identyfikator pozwalający na dostęp do konta (login),

Otwarcie konta następuje po weryfikacji przez Ultratyper adresu mailowego. Użytkownik odpowiada za poprawność i prawdziwość podawanych danych i zobowiązany jest do aktualizacji danych w przypadku, gdy ulegną zmianie. W przypadku pozytywnej weryfikacji następuje utworzenie konta. Utworzenie konta jest potwierdzone poprzez wysłanie do Użytkownika stosownej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy podany podczas rejestracji. W przypadku negatywnej weryfikacji Użytkownik otrzyma wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy podany podczas rejestracji.

4.3 KORZYSTANIE Z KONTA

Korzystanie przez Użytkownika z konta jest dobrowolne i bezterminowe. Każdy Użytkownik może mieć założone tylko jedno konto. Użytkownik loguje się na swoje konto w Witrynie za pomocą adresu e-mail oraz hasła lub poprzez konta ustalonych platform zewnętrznych wybranych podczas rejestracji. Użytkownik ma obowiązek ochrony swojego adresu e-mail i hasła przed osobami trzecimi i ponosi odpowiedzialność za ewentualne użycie adresu e-mail i hasła przez osoby trzecie, nawet jeżeli wynikały z winy nieumyślnej Użytkownika oraz za inne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z konta przez Użytkownika.

Zawieranie zakładów fikcyjnych w Witrynie jest możliwe wyłącznie po poprawnym zalogowaniu się na konto. Punkty zdobyte w wyniku zawierania zakładów fikcyjnych

gromadzone na koncie Użytkownika bezterminowo oraz są publikowane do wglądu przez innych użytkowników.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili złożyć wniosek o zamknięcie konta bez podawania przyczyny. W przypadku zamknięciu konta przez Ultratyper z przyczyn wskazanych w Regulaminie, wszystkie punkty przypisane do konta zostaną usunięte razem z kontem.

4.4 SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW FIKCYJNYCH

Udział Użytkownika w zakładach fikcyjnych polega na wytypowaniu wyników zakładów fikcyjnych znajdujących się w Witrynie bez finansowego zaangażowania, gdyż nie jest to gra hazardowa, ani zakład wzajemny. Uczestnik nie ustawia żadnej stawki zakładu fikcyjnego, jedynie typuje wynik meczu, gdyż ilość nagradzanych punktów za prawidłowe podanie wyniku lub prawidłowe typowanie zwycięzcy jest z góry ustalona.

Typ oznacza możliwą do typowania opcję wyniku podaną przez Witrynę Ultratyper. W zakładach fikcyjnych oferowanych przez Ultratyper dla każdego wybranego meczu obstawia się zawsze tylko jedną opcję wyniku - bez względu na liczbę opcji wyników możliwych do obstawienia. Ultratyper może bez podania przyczyny wprowadzić ograniczenia co do ilości i rodzaju dostępnych typów na konkretny mecz.

Ultratyper zastrzega sobie prawo do ograniczenia przyjmowania zakładów fikcyjnych na dany mecz. Ultratyper zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zakładu fikcyjnego od dowolnego Użytkownika w dowolnym czasie na dowolny mecz lub wynik meczu. Użytkownik, od którego Ultratyper nie przyjął zakładu fikcyjnego nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze. Jeżeli wstrzymanie przyjmowania zakładów fikcyjnych zostanie spowodowane siłą wyższą albo awarią urządzeń obsługujących zakłady fikcyjne, Użytkownik nie ma prawa do odszkodowania, ani do innych roszczeń, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

Sposób określenia wygranej i wysokości wygranej w przypadku zakładów fikcyjnych w naszej Witrynie:

prawidłowo typowany wynik meczu - 3 punkty

prawidłowo typowany zwycięzca meczu - 1 punkt

nieprawidłowo wytypowany wynik meczu oraz zwycięzca - 0 punktów

Przyjmowanie zakładów fikcyjnych na mecze kończy się 60 minut przed rozpoczęciem meczu. Mecze prezentowane na Witrynie odbywają się w takiej samej formie, rozpoczynają się i kończą się w tym samym czasie dla wszystkich Użytkowników. Zakłady fikcyjne organizowane są w oparciu o profesjonalne oprogramowanie zainstalowane na niezależnych i zabezpieczonych serwerach, w których pracę nie może ingerować zarówno Ultratyper, jak i podmioty trzecie.

Użytkownik nie ma możliwości sprawdzenia wyniku typowanego meczu przed jego zakończeniem, a rezultat typowanego meczu podawany jest przez Ultratyper do 30 minut po jego zakończeniu, w jednym czasie dla wszystkich Użytkowników. Ultratyper udostępnia na Witrynie wyniki dotychczas odbytych meczów.

4.5 ZAWARCIE ZAKŁADU FIKCYJNEGO, ANULOWANIE ZAKŁADU FIKCYJNEGO

Zawarcie zakładu fikcyjnego na Witrynie jest możliwe tylko i wyłącznie po zalogowaniu się na konto. Kupon fikcyjny zostaje zawarty po wcześniejszym wyborze meczu oraz opcji wyników. Po dokonaniu zatwierdzenia kuponu fikcyjnego Użytkownik otrzymuje potwierdzenie w formie elektronicznego zapisu na jego koncie, stanowiące dowód zawarcia zakładu fikcyjnego. Dokonanie powyższych czynności jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki uczestnictwa w zakładach fikcyjnych określone niniejszym Regulaminem. Użytkownik jest zobowiązany przed ostatecznym zatwierdzeniem kuponu fikcyjnego sprawdzić poprawność swojej dyspozycji. Kupon fikcyjny, który nie został jeszcze zapisany można w każdym momencie anulować. Po zapisaniu kuponu fikcyjnego nie ma możliwości dokonania zmian na kuponie fikcyjnym. Zapisany kupon fikcyjny może zostać anulowany tylko w szczególnych przypadkach np. awarii systemu Ultratyper lub na podstawie uprawnionej i uznanej reklamacji Użytkownika. Na koncie Użytkownika zakładów fikcyjnych dostępna jest lista zawartych przez niego kuponów fikcyjnych. Lista zawiera wszystkie przyjęte rozstrzygnięte i nierozstrzygnięte zakłady fikcyjne, które zostały zawarte od początku istnienia konta. Zakład fikcyjny jest zawarty i poprawnie zapisany tylko wówczas, gdy pojawi się na liście zawartych kuponów fikcyjnych. W przypadkach spornych dotyczących czasu zapisania zakładu fikcyjnego, decydująca i wiążąca jest informacja w centralnej bazie danych zakładów fikcyjnych Ultratyper.

Ultratyper zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zakładu fikcyjnego lub jego części, bądź ograniczenia co do wysokości wygranej punktowej bez podawania przyczyny. Ultratyper zastrzega sobie prawo do wstrzymania przyjmowania zakładów fikcyjnych bez podawania przyczyny. Użytkownik nie może powierzyć zawierania zakładów fikcyjnych osobom trzecim lub firmom, w tym agencjom zajmującym się profesjonalnym typowaniem.

Ultratyper zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i poprawek w ofercie zakładów fikcyjnych na Witrynie (np. poprawienie błędu w nazwie drużyny lub w datach podanych w ofercie).

4.6 OFICJALNY WYNIK

Za oficjalny wynik zostanie uznany wynik uznany z oficjalnych źródeł i opublikowany w Witrynie Ultratyper. Do rozliczenia punktowego zakładu fikcyjnego brany jest pod uwagę wynik wprowadzony do systemu informatycznego Ultratyper z zastrzeżeniem poniższej sytuacji. W przypadku, gdy wprowadzony do systemu informatycznego Ultratyper wynik okaże się błędny (inny niż wynik rzeczywisty), to od momentu wpisania do systemu właściwego wyniku, za oficjalny uznany zostanie wynik rzeczywisty meczu, na podstawie którego powtórnie zostaną rozliczone punktowo kupony fikcyjne w systemie informatycznym Ultratyper. W przypadku, gdy wynik meczu jest ponad wszelką wątpliwość błędny, to prawo do wygranej punktowej Użytkownika nie zostaje naruszone, jeżeli poprawnie wytypował faktyczny wynik.

Dla wszystkich wytypowanych meczów za oficjalny wynik uważa się rezultat meczu uzyskany zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej dziedzinie współzawodnictwa np. dla zakładów fikcyjnych dotyczących meczów rozgrywanych w regulaminowym czasie gry takich jak mecz piłki nożnej, za oficjalny uznaje się wynik uzyskany po upływie regulaminowo określonego czasu gry. Dopuszcza się odstępstwa od powyższej zasady, ale muszą one być podane przez Ultratyper w ofercie zakładów fikcyjnych albo w oznaczeniach do zakładów fikcyjnych publikowanych na Witrynie Ultratypera.

O ile Ultratyper nie poda innych szczegółowych warunków określenia wyniku, rozliczenia punktowe lub unieważnienie zakładów fikcyjnych na zasadach wskazanych w Regulaminie obowiązują warunki określone poniżej. W przypadku zakładów fikcyjnych obejmujących mecze przerwane lub nieodbyte w terminie Ultratyper unieważnia takie zakłady fikcyjne z zastrzeżeniem poniższych meczów:

które zostały przerwane w trakcie ich trwania

które nie odbyły się w terminie (to jest o określonej godzinie w wyznaczonym dniu kalendarzowym)

Uważa się za ważnie zawarte, przyjmując dla rozstrzygnięcia tych zakładów fikcyjnych uzyskany w nich wynik pod warunkiem, że wskazane mecze:

zostały dokończone w ciągu 2 (dwóch) dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu, w którym miały się odbyć,

odbyły się w ciągu 2 (dwóch) dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu, w którym miały się odbyć,

Dla wszystkich wytypowanych meczów, które się rozpoczęły i nie zostały dokończone, a mimo to został ogłoszony przez organizatora ich ważny wynik w ciągu 2 (dwóch) dni kalendarzowych od pierwotnie zaplanowanej daty meczu, Ultratyper uzna ten wynik za oficjalny dla rozstrzygnięcia zakładu fikcyjnego (poza przypadkami ogłoszenia walkoweru). Na oficjalny wynik ustalony z zasadami zawartymi w Regulaminie nie mają wpływu późniejsze rozstrzygnięcia (np. protesty, kontrole dopingowe, walkowery itp.).

5 STRONY INTERNETOWE I APLIKACJE OSÓB TRZECICH

Użytkownik potwierdza, że jakikolwiek kontakt ze stronami trzecimi po obejrzeniu Witryny, zamierzony lub niezamierzony, i każdy rezultat, który z nich wyniknie, jest absolutnie niezależny od Ultratypera i Ultratyper nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za jakiekolwiek umowy lub oczekiwania i inne konsekwencje, które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z tego kontaktu.

Wszelkie roszczenia lub spory, które mogą powstać między Użytkownikiem a stroną trzecią w żaden sposób nie wiążą się z Ultratyperem.

Strony trzecie, w tym reklamy stron trzecich nie mają dostępu do danych osobowych Użytkowników i innych danych, które Użytkownik mógł podać Ultratyperowi.

6 TREŚĆ

Ultratyper nie jest odpowiedzialny za treść innych zewnętrznych Witryny, które mogą zostać wyświetlone z poziomu Witryny.

7 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, PRAWA AUTORSKIE

Bez wcześniejszej pisemnej zgody od Ultratypera, Użytkownicy nie mają prawa kopiować, modyfikować, manipulować, rozprowadzać, przesyłać, wyświetlać, powielać, przekazywać, wysyłać, pobierać lub w inny sposób wykorzystywać lub zmieniać treści Witryny.

Każde naruszenia tej klauzuli może być równoznaczne z naruszeniem obowiązujących praw własności intelektualnej w ramach Unii Europejskiej i innych obowiązujących przepisów prawa. Ultratyper i każdy inny podmiot upoważniony do występowania w jego imieniu, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo przeciwko każdej stronie dopuszczającej się bezpośrednio lub pośrednio tego naruszenia.

8 NARUSZENIE WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

Jeśli Użytkownik nie będzie się stosować do każdej klauzuli Warunków Użytkowania lub jeśli Ultratyper będzie zasadnie podejrzewać, że Użytkownik bezpośrednio lub pośrednio, nie stosuje się jakiejkolwiek klauzuli ww. warunków, to Ultratyper zachowuje prawo i wszystkie środki zaradcze w dyspozycji, a wg własnego uznania może zablokować danego Użytkownika oraz zamknąć wszelkie konta w Witrynie zarejestrowane i powiązane z nim, a także zastrzega sobie prawo do wniesienia pozwu przeciwko Użytkownikowi według własnego uznania.

9 ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

Użytkownicy powinni przestrzegać obowiązującego ustawodawstwa w jurysdykcji, w której obecnie mieszkają i / lub przebywają. Ultratyper nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podjęte przez jakikolwiek organ wobec któregokolwiek z Użytkowników w związku z ich korzystaniem z Witryny.

10 PRAWO I JURYSDYKCJA

Niniejsze Warunki Użytkowania podlegają przepisom prawa polskiego i będą interpretowane zgodnie z nimi, nie naruszając zasad prawa. Strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania.

11 ODSTĄPIENIE

Każde odstąpienie przez Ultratypera od jakiegokolwiek naruszenia przez któregokolwiek z Użytkowników jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania nie będzie uważane, że dalsze naruszenie tego samego lub innych postanowień Warunków Użytkowania będzie również ignorowane.

12 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

12.1 GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Niniejszym zaznacza się, że Ultratyper nie ponosi odpowiedzialności, nie zapewnia zabezpieczenia lub gwarancji (wyraźnej lub domniemanej), że zawartość Witryny jest bezbłędna i/lub odpowiednia dla jakichkolwiek innych celów niż te gwarancje, które nie mogą być jednoznacznie wyłączone na mocy prawa tych Warunków Użytkowania.

Korzystanie z Witryny odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Witryna nie jest grą hazardową ani bukmacherską. Ultratyper nie świadczy usług hazardowych i nie prowadzi zakładów wzajemnych, w związku z tym, nie przetrzymuje oraz nie kontroluje funduszy Użytkownika i nie bierze udziału w żadnych transakcjach hazardowych.

Ultratyper nie gwarantuje, że którekolwiek z funkcji oferowanych przez Witrynę są autoryzowane, że działanie będzie w pełni satysfakcjonujące dla Użytkownika, że Witryna jest całkowicie bezpieczna i wolna od błędów, że jest regularnie aktualizowana, że każda wada oprogramowania jest regularnie korygowana, że Witryna działa nieprzerwanie, że Witryna jest wolna od wirusów i błędów. Nie gwarantuje, że Witryna jest zadowalająca, że informacje i funkcje dostępne w Witrynie są wiarygodne lub wszelkie inne uzyskane informacje i funkcje używane w Witrynie są wiarygodne. Ci, którzy zdecydują się na otwarcie Witryny, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialni za działanie zgodnie z prawem lokalnym, jeżeli i o ile lokalne przepisy prawa mają zastosowanie.

Witryna może zawierać linki i odnośniki do stron internetowych/aplikacji/reklam/treści stron trzecich. Te inne witryny/aplikacje/reklamy/treści będą podlegać odrębnym warunkom, zwykle zawartym w tych witrynach/aplikacjach/reklamach/treści. Są one dostarczane dla wygody i zainteresowania Użytkowników, ale nie oznaczają odpowiedzialności za informacje zawarte w tych witrynach/aplikacjach/reklamach/treściach przez Ultratyper ani nie są przez niego zatwierdzane. Ultratyper nie daje żadnej gwarancji, wyrażonej lub dorozumianej, co do dokładności, dostępności treści lub informacji, tekstu lub grafiki, które nie są objęte jego domeną. Ultratyper nie testował żadnego oprogramowania znajdującego się w innych witrynach/Witrynach i nie reprezentuje jakości, bezpieczeństwa, niezawodności ani przydatności takiego oprogramowania.

12.2 STRATY LUB SZKODY

Ultratyper nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które Użytkownik lub strona trzecia może ponieść w wyniku korzystania z Witryny, w tym między innymi szkodami spowodowanymi stratami komercyjnymi, utratą korzyści, stratą z tytułu spodziewanych zysków, stratą wygranej lub innych korzyści, przerwą w działalności gospodarczej, utratą informacji handlowych, lub jakichkolwiek innych materialnych i wynikających z nich strat.

Ultratyper nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wygrane lub poniesione straty na witrynach/aplikacjach stron trzecich, które wynikają z korzystania z informacji wyświetlanych w Witrynie.

Bez ograniczeń do ogółu poprzednich dwóch klauzuli Ultratyper nie uznaje i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w niżej wymienionych następujących kwestiach:

1 błąd (błędy), błędy w druku, mylne interpretacje, przesłyszenia, błędne odczytanie, błędy w tłumaczeniu, błędy w pisowni, błędy w czytaniu, błędy transakcji, zagrożenia techniczne, błędy w rejestracji, oczywiste błędy, błędy siły wyższej i inne podobne błędy i pomyłki;

2 naruszenie zasad Ultratypera;

3 działania przestępcze;

4 porady w dowolnej formie udzielane przez Ultratypera;

5 czynności prawne i/lub inne;

6 straty lub szkody, które Użytkownicy lub osoby trzecie mogą ponieść w wyniku korzystania z Witryny, jej zawartości lub linków sugerowanych przez Ultratyper;

7 straty lub szkody, które Użytkownicy lub osoby trzecie mogą ponieść w wyniku jakiejkolwiek zmiany, zawieszenia lub przerwy w działaniu Witryny;

8 kryminalnego korzystania z Witryny lub jej treści przez jakąkolwiek osobę, z powodu wady lub zaniechania lub jakiegokolwiek innego czynnika pozostającego poza kontrolą Ultratypera;

9 jakiekolwiek wykorzystania Witryny przez osoby trzecie spowodowane, wejściem do prywatnych zasobów wymagających nazwy i hasła Użytkownika.

10 w przypadku rozbieżności w zakresie usług, funkcji i innych działań oferowanych przez Witrynę spowodowanych działaniem wirusów, w związku z tym, że dotyczy to wszystkich parametrów tworzących Witrynę, wszelkie szkody, koszty, wydatki, straty lub roszczenia spowodowane są przez wspomniane rozbieżności.

11 każde działanie lub zaniechanie dostawcy Internetu lub innej strony trzeciej, z którą Użytkownik może mieć podpisaną umowę w celu uzyskania dostępu do Witryny. W przypadku sporu pomiędzy dostawcą Internetu a Użytkownikiem, Ultratyper nie może być stroną w sporze i taki spór w żaden sposób nie może wpływać na Regulamin.

12 wszelkie roszczenia powstałe w wyniku poniesienia szkody przez Użytkownika w związku z treścią materiałów publikowanych w Witryny przez innego Użytkownika lub inną osobę trzecią, które nie zostały autoryzowane przez Ultratyper.

13 REKLAMACJE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

Wszelkie reklamacje z tytułu uczestnictwa w zakładach fikcyjnych zgłasza się w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia oficjalnego wyniku ostatniego meczu znajdującego się na kuponie fikcyjnym w siedzibie Ultratyper lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Podstawą złożenia reklamacji jest posiadanie potwierdzenia przyjęcia zakładu fikcyjnego w formie elektronicznego zapisu na koncie. W razie przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty, o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego powyżej nie będą rozpatrywane. Ultratyper jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację nie później niż w ciągu 21 dni od dnia wpływu reklamacji do Ultratypera i w tym terminie wprowadzić korektę na koncie lub powiadomić o przyczynach nieuwzględnienia reklamacji. Decyzje Ultratypera w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

Niezależnie od uprawnień Użytkownika do wniesienia reklamacji przysługuje mu prawo do wniesienia roszczenia na drodze sądowej. Roszczenie składa się do właściwego miejscowo sądu powszechnego na piśmie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu Użytkownika, daty i miejsca meczu, którego dotyczy roszczenie, rodzaju zakładu fikcyjnego oraz treści żądania. Uprzednie wniesienie reklamacji nie jest warunkiem zgłoszenia roszczenia. Roszczenia związane z udziałem w zakładach fikcyjnych przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

14 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strona Ultratyper oraz jej mobilna wersja (zwane dalej „Witryną”) szanuje prywatność wszystkich Stron przeglądających i przez to korzystających z Witryny (zwanych dalej „Użytkownikami”), więc zobowiązują się chronić ich prywatność. Witryna może gromadzić i wykorzystywać „Dane osobowe” (zdefiniowane poniżej) odnoszące się do Użytkowników w celu zapewnienia im usług świadczonych przez Witrynę i wyłącznie w celu, który został wyraźnie zdefiniowany poniżej.

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z międzynarodowymi konwencjami i dyrektywami UE, w tym General Data Protection Regulation, (rozporządzenie (UE) 2016/679), transponowanymi do Data Protection Bill [HL] 2017-19 w sprawie niektórych minimalnych wymogów dotyczących gromadzenia danych osobowych on-line i wprowadza również inne stosowne zasady i praktyki.

Administratorem zgromadzonych i wykorzystywanych danych osobowych pochodzących od Użytkowników jest NOWAKOV Mateusz Nowakowski, z siedzibą w Warszawie (01-134) przy ul. Wolskiej 54/92, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem REGON 366155615, NIP 5272611482 i jest odpowiedzialny za tę Witrynę.

Z Administratorem Danych można kontaktować się mailowo na adres [email protected].

15 CEL NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA

Celem niniejszego Oświadczenia jest:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób odpowiedni i zgodny z prawem, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i rozporządzeniu General Data Protection Regulation EU 2016/679 ("GDPR") obowiązującym od 25 Maja 2018 r.

16 GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Z wyjątkiem przypadków wskazanych w Polityce prywatności, Witryna nie zbiera żadnych danych osobowych, gdy Użytkownicy po prostu ją przeglądają. Jednak Witryna wymaga, aby Użytkownicy dostarczyli niektóre dane osobowe podczas korzystania z dodatkowych lub zaawansowanych usług świadczonych w Witryny po rejestracji. W takich przypadkach Witryna poprosi Użytkowników o zgodę przed gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników. Po rejestracji lub w innych przypadkach Witryna może poprosić Użytkowników o podanie nazwy użytkownika (zazwyczaj adresu e-mail) i hasła.

Użytkownicy nie są zobowiązani do podawania swoich danych osobowych ani zezwalania na gromadzenie ich danych osobowych przez Witrynę. Jednak Witryna może nie być w stanie zapewnić Użytkownikom nie wyrażającym zgody na gromadzenie ich danych osobowych wszystkich usług oferowanych przez Witrynę.

Mimo że Użytkownicy mogą wyrazić zgodę na korzystanie przez Witrynę z odpowiednich Danych Osobowych, mają oni prawo do późniejszego odwołania tej zgody z dowolnego powodu, kontaktując się mailowo na adres [email protected]. W przypadku cofnięcia zgody dodatkowe lub wcześniejsze usługi świadczone przez Witrynę po rejestracji nie będą już dostępne.

17 PRAWO DOSTĘPU

Odwiedzający ma prawo zażądać, aby Administrator danych (zdefiniowany poniżej) dostarczył im pisemne informacje o tym, które z ich danych osobowych zebrał i / lub wykorzystał. Wniosek taki należy złożyć w formie pisemnej, adresując do Administratora danych (określonego poniżej).

Witryna zobowiązuje się dołożyć wszelkich uzasadnionych starań w celu uaktualnienia gromadzonych danych osobowych. Jednak Użytkownicy są proszeni o informowanie Witryny o wszelkich zmianach w swoich Danych Osobowych, które są w posiadaniu Witryny.

18 DZIENNIK LOGOWANIA

W celu lepszego administrowania Witryną i gromadzenia ogólnych danych demograficznych Użytkowników dla ogólnego użytku, Witryna automatycznie rejestruje adresy IP Użytkowników oraz przeglądane przez nich strony internetowe.

19 POLITYKA COOKIES

Pliki cookies (ciasteczka) są to informacje tekstowe, wysyłane przez stronę www i zapisywane przez przeglądarkę internetową po stronie użytkownika. Informacje te mogą być odczytywane i zmieniane przez podmiot, który je utworzył. Cookies umożliwiają dostosowanie zawartości strony do preferencji użytkownika oraz zoptymalizowanie sposobu korzystania przez danego użytkownika ze strony. Mechanizm cookies umożliwia także utrzymanie sesji użytkownika, dzięki czemu nie ma potrzeby logowania się na każdej podstronie Serwisu. Więcej szczegółów tutaj.

20 PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO KRAJÓW TRZECICH

Administrator danych nie przekazuje żadnych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy i jeśli jest to wymagane, najpierw zapewni odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych.

21 BEZPIECZEŃSTWO

Witryna i Administrator danych przyjęły różne środki, zarówno techniczne, jak i organizacyjne, mające na celu ochronę komunikacji przed zniszczeniem, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmianą danych osobowych, które zostały zebrane i przetworzone (w tym zapewnienie, że wszelkie transfery danych są zabezpieczone). Wszystkie wprowadzone przez użytkownika hasła są przechowywane z wykorzystaniem algorytmu kodowania MD5. Niezależnie od tych starań, Dostawca nie może zagwarantować, że takie zdarzenie nie nastąpi.

22 WITRYNY/APLIKACJE STRON TRZECICH

Strony internetowe/aplikacje stron trzecich nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Witryna zapewnia linki do innych stron dla wygody Użytkowników. Provider nie ponosi odpowiedzialności za treści wyświetlane w witrynach/aplikacjach stron trzecich oraz środki, które podejmują w celu ochrony swojej prywatności. Wszelkie inne strony internetowe/aplikacje, do których Użytkownicy mają dostęp z Witryny, mogą nie posiadać odpowiedniej Polityki prywatności.

23 AKCEPTACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zgoda Użytkowników na gromadzenie i wykorzystywanie ich danych osobowych przez Witrynę i Administratora danych jest uzależniona od Polityki prywatności określonej tutaj. Użytkownicy powinni regularnie przeglądać Politykę prywatności, aby zapoznać się z warunkami i klauzulami w niej zawartymi oraz z wszelkimi poprawkami, które od czasu do czasu mogą być wprowadzane przez Witrynę.

24 ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest NOWAKOV Mateusz Nowakowski, z siedzibą w Warszawie (01-134) przy ul. Wolskiej 54/92, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem REGON 366155615, NIP 5272611482. Aby się z nami skontaktować, napisz do nas na adres [email protected].

25 DATA AKTUALIZACJI REGULAMINU

Oświadczenie to zostało ostatnio zaktualizowane w dniu 08.06.2021.